Aviso legal

A Asociación Galega de Turismo Rural (en adelante Agatur), con domicilio en Silleda, Recinto Ferial S/N, 36540, Pontevedra, Galicia, con CIF G36192888 e con mail info@agatur.es, pon a disposición no seu sitio web https://www.grazasporelixirgalicia.comdeterminados contidos de caracter informativo sobre as súas actividades

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sítio web de Agatur por parte dos Usuarios/as que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao Usuario/a no sitio web https://www.grazasporelixirgalicia.comen todas e cada unha das páxinas e cada vez que un Usuario/a introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o Usuario/a introducir os seus datos efectivamente sen que haxa producido esta aceptación.

Ademáis, o acceso ao sitio web https://www.grazasporelixirgalicia.comimplica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o Usuario/a afirma comprender na súa totalidade. O Usuario/a comprométese a non empregar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

 Condicións de Acceso e Uso

  • O emprego deste sitio web non conleva a obrigatoriedade de inscrición do Usuario/a, agás se este/a desexa empregar a base de datos de artigos existentes en https://www.grazasporelixirgalicia.com, onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o Usuario/a a realizar un bó uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente Agatur prohibe os seguintes:
  1. Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera tipo de dano aos sistemas de Agatur ou a terceiros
  2. Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”)
  3. Agatur poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou as presentes condicións xerais (ver cláusula final)

Contidos

  • Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por Agatur, empregando fontes internas e externa de tal xeito que Agatur só se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna. Ademáis, Agatur reservase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

 

Dereitos de autor e marca

  • Agatur informa que o sitio web https://www.grazasporelixirgalicia.com, os contidos propios, a programaicón e o deseño da web atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos agás consentemento expreso de Agatur. Agatur emprega fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

 

Xurisdición e lei aplicable 

  • As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o Usuario/a a calquera outro foro que poidera corresponderlle.

 

Cláusula final

  • No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Agatur poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos agás recoñecemento expreso por parte de Agatur

 

Ir arriba